Наукові публікації Д.О. Алфьорової

Алферова Д.А.,

Кандидат фарм.наук

Список опублікованих праць:

   • 1. Патент на корисну модель №58813 Україна, МПК С07С 229/58, А61К31/195. 3,5-дибром-N-(2′-карбокси-4′,6-дибромфеніл)антранілова кислота, що проявляє протизапальну, анальгетичну, діуретичну та протигрибкову активність: Пат. на корисну модель №58813 Україна, МПК С07С 229/58, А61К31/195. С.Г. Ісаєв, Д.О. Алферова В.Д. Яременко, І.С. Гриценко, Г.П. Жегунова, О.Л. Чикіна, Н.Ю. Шевельова – №4201011771; Заявл. 4.10.2010; Опубл. 26.04.2011. –Бюл. №8. – 5 с.
   • 2. Оптимізація пошуку біологічно активних субстанцій серед похідних орто-галогенбензойних кислот: Інформ. лист № 247 / Склали: Ісаєв С.Г., Бризицький О.А., Сирова Г.О., Близнюк О.А., Сулейман М.М., – Київ 2010. – Вип. № 30 з проблеми «Фармація». – с. 5.
   • 3. Оптимізація пошуку ефективних лікарських засобів на основі акридину: Інформ. лист №289 / Склали: С.Г. Ісаєв, Н.Ю. Шевельова, О.О. Павлій, М.М. Сулейман, О.М. Свєчнікова, О.А. Близнюк, О.А. Бризицький. – Київ. – 2009. – Вип. № 36 з проблеми “Фармація”. – с. 5.
   • 4. Синтез та біологічні властивості 6,8-дибром-2-(R-феніл)-3,1-бензоксазин-4(Н)-онів / С.Г. Ісаєв, Д.О. Алферова, О.О. Павлій, О.М. Сергієнко, І.А. Сокуренко // Збірник наук.праць співробітників КМАПО ім.П.Л.Шупика.- 2009-Вип.18, кн.3. – С.583-587.
   • 5. Фармакологічні властивості алкіл- та ариламідів 3,5-дибром-2-хлорбензойної кислоти та методи їх синтезу / Гриценко І.С., Ісаєв С.Г., Єрьоміна З.Г // Збірник наук.праць співробітників КМАПО ім.П.Л.Шупика.- 2012-Вип. 22 кн.1. – С. 345-352
   • 6. Методи синтезу, комп’ютерний пронгоз та фармакологічні дослідження ариламідів 3,5-дибром-N-фенілантранілових кислот / І.С. Гриценко, С.Г. Ісаєв, В.Д. Яременко // Фармацевтичний часопис. – 2012, с. 30-34.
   • 7. Реакційна здатність похідних N-фенілантранілових кислот. ХХІ. Кінетика реакції лужного гідролізу метилових естерів заміщених 3,5-дибром-N-фенілантранілових кислот у бінарному розчиннику діоксан-вода / С.Г. Ісаєв, О.М. Свєчнікова, Д.О. Алферова, І.С. Гриценко, Т.А. Костіна // Журнал органічної та фармацевтичної хімії. – 2013. – №1 – С.76-81.
   • 8. Реакційна здатність похідних N-фенілантранілових ксилот. ХХ. Синтез та кислотно-основні властивості 3,5-дибром-N-фенілантранілових кислот / С.Г. Ісаєв, О.М. Свєчнікова, Д.О. Алферова, І.С. Гриценко, Т.М. Святська // журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2013. -№3 – С43-48
   • 9. Синтез та біологічна активність Д-(+)-глюкозиламонієвих солей 3,5-дибром-N-фенілантранілових кислот / Збірник наук.праць співробітників НМАПО ім.П.Л.Шупика.- 2013-Вип. 23, кн.3. С. 678-682. // Алферова Д.О., Ісаєв С.Г., Гриценко І.С., Зупанець М.В., Павлій О.І. Synthesis, structure and pharmacological studies of methyl esters of 3,5-dibromo-N-phenylanthranilic acids / Diana A. Alferova, Ivan S. Gritsenko, Sergey G. Isaev // Хабаршысы. – 2013. Р. 220-224.
   •  10. Microwave synthesis and quantative determination of pharmacological active of 3,5-dibromo-N-phenylanthranilic acids by two-phase titration / Alferova .D.A., Gritsenko I.S., Isaev S.G. // Actual questions of development of new drugs. – Kharkov. – 2013. – P. 6.
Print Friendly, PDF & Email